• لیست دانشگاه های گروه الف (ممتاز)

  1. Australian National University
  2. Monash University
  3. The University of New South Wales
  4. The University of Queensland
  5. The University of Sydney
  6. The University of Western Australia
  7. University of Adelaide
  8. University of Melbourne
  9. Macquarie University
   
   
 • لیست دانشگاه های گروه ب (خوب)

  1. Australian Maritime College
  2. Curtin University of Technology
  3. Deakin University
  4. Flinders University
  5. Griffith University
  6. James Cook University
  7. La Trobe University
  8. Murdoch University
  9. Queensland University of Technology
  10. RMIT University
  11. Swinburne University of Technology
  12. University of Canberra
  13. University of Newcastle
  14. University of South Australia
  15. University of Tasmania
  16. University of Technology, Sydney
  17. University of Wollongong
  18. University of Western Sydney
  19. University of New England
  20. Victoria University
   
   
 • لیست دانشگاه های گروه ج (متوسط)

  1. Australian Catholic University
  2. Central Queensland University
  3. Charles Sturt University
  4. Edith Cowan University
  5. Federation University
  6. Northern Territory University
  7. Southern Cross University
  8. University of Ballarat
  9. University of Southern Queensland