شرح خدمات Azzy Immigration:

 • دریافت درخواست و اطلاعات متقاضیان

   
 • برگزاری جلسه مشاوره با وکیل و محاسبه امتیاز

   
 • ارائه راه حل مناسب متناسب با نوع ویزا

   
 • عقد قرارداد

   
 • دریافت مدارک مورد نیاز

   
 • ارزیابی و تکمیل مدارک

   
 • اخذ تاییدیه مدارک از سازمان مرتبط با نوع ویزا

   
 • مرحله EOI

   
 • مرحله اسپانسر در صورت نیاز

   
 • مرحله Security و مدارک پزشکی

   
 • تحویل ویزا

   
 • ارائه راهنمایی های لازم جهت ورود به استرالیا